Práce pro foto past?: Bizarníkrádežnapařížskémletišti: bezdomovecsináhodouodnesl300000eur, stačiloseopřítodveře

Přemnoženídivočácisestahujíkměstům
Divočáciseletospřemnožiliateďvziměsezesklizenýchpolístahujídolesůkměstům. UpozorňujenatoidnešnídeníkPrávo.

„DivočáciseobjevujídokonceužvareálunemocniceBulovkaavTrojialidésebojí, ikdyžbynemuseli. Říkásetřeba, ževTrojijednouzastavilanočnítramvajalidénevystupovali, protoženarefýžistálabachyněsečtyřmiselaty,“ řeklpředsedaObvodníhomysliveckéhospolkuPraha8JaroslavŠprongl.

Tojealepodlenějvelmineobvyklázáležitost, neboťdivočácijsouplacházvířata.

Myslivciříkají, žeodlovenísejednodušejidoporučínežudělá. TopotvrdiltakéJaroslavŠprongl.

„Nenítojednoduché, protožejetonočnízvěř. Takževlastněsetodánačekanélovitkolemúplňku, atěchdnínenítolik, nebonasněhu. Aněkdeužtofunguje. Jetřebasedomluvitsezemědělci, abyprosekalivelkélányprostěnějakýmiprůsekyneboabynesázeliažklesu, abybylamísta, kdesedástříletakdesedálovit,“ uvedl.

Doplnil, ževposledníchdesetiletíchdivočácipřibývajíasituacisenedařístabilizovat.

Pomocízařízení, zvanéhofotopastjemožnéefektivněsledovatdivokouzvěřvpřírodě. Kromětohofotopastalemůžetevyužítipřiodhalováníkriminality. Myslíte, žebyjejípoužitípomohlovnásledjícímpříběhu?

Bizarníkrádežnapařížskémletišti: bezdomovecsináhodouodnesl300000eur, stačiloseopřítodveře Mezipopelnicemiobjevilnečekanýpoklad: nezamčenédveředofirmy, kterázásobujebankomaty. Nabídnutépříležitostiřádněvyužil. Atakteďfrancouzskápoliciemarněpátrápomožnánejbohatšímbezdomovcivzemi, informovaltentotýdendeníkLeParisien.

Svýmzpůsobemjetopříspěvekdopředvánočníatmosféry, vnížsedonekonečnaskloňujenezištnáštědrost – ažnato, žetentokrátsetenaktdobrévůleodehráljaksimimoděkaradostznějpatrněmájenjedenjedinýčlověk.

Řečjeoasipadesátiletémmužibezdomova, kterýsiminulýpátekznačněkurióznímzpůsobempřišelna300000eur. Pravda, sicejeukradl, alezasutohonijakzvlášťneriskoval.

Ktomu, abymutatoúctyhodnáčástkaspadladoklína, nepotřebovalžádnoujinouzbraňnežnáhoduadrzost, píšefrancouzskýdeníkLeParisien. 

Pátek8. prosince, půlšestávečer. ZatímcoveveřejnýchprostoráchLetištěCharlesedeGaulla (neboliRoissy) jepořádněživo, jaksenadruhénejrušnějšíletištěEvropysluší, upobočkyspolečnostiLoomisvTerminálu2Fvládneklid – dokudhonepřerušípoplach.

Namístookamžitěspěchajímanažerfirmyapříslušnícipohraničnípolicie. Jsouznepokojení, anenídivu: LoomispřevážípenízeazrovnanapařížskémRoissyobstarávásběrhotovostizmnohaobchodůadoplňovánízásobbankomatů.

Popříchoduzjistí, žepobočkamáotevřenédveře. Atakéto, žeznízmizelo300tisícvhotovosti. 

Načež záznamzbezpečnostníchkamerodvypráví následujícípříběh. Uodpadkovýchkošůpředpobočkousečinípostaršímuž, kterývnichpátrápoužitečnémobsahu. Kdyžsichceodpočinout, opřesevedleodveřeapřekvapenězjišťuje, žesepodjehovahouotevírají. Hbitěodkládásvézavazadlonazemavstupujedovnitř.

Oněkolikminutpozdějivycházíven, vrucedvaplnépytle. Zrychlíkrok, anižbyvěnovaldalšípozornostsvéopuštěnétašce, amizí.

Vyšetřovatelépopohotovémzlodějidosudmarněpátrají. Zjistili, žesenaRoissyběžněpohyboval, patřiltotižkněkolikadesítkámlidíbezdomova, jimžseobříareálletištěstalútočištěm. Jinaktohovrucemocnemají. V zavazadle, kterémužnamístěčinuzanechal, nicnenašli.

Dosudneníjasnéanito, kdodnespatrněnejbohatšímubezdomovciveFranciiletošníVánocezpestřil. LeParisienoslovilLoomissdotazem, jakjemožné, žeseúdajnězabezpečenédveředalytaksnadnootevřít. Odpověďzatímneobdržel.

Chcete si přečíst recenze na fotopast? Podívejte se do sekce recenze fotopastí.