Práce pro foto past?: Bizarníkrádežnapařížskémletišti: bezdomovecsináhodouodnesl300000eur, stačiloseopřítodveře

Přemnoženídivočácisestahujíkměstům
Divočáciseletospřemnožiliateďvziměsezesklizenýchpolístahujídolesůkměstům. UpozorňujenatoidnešnídeníkPrávo.

„DivočáciseobjevujídokonceužvareálunemocniceBulovkaavTrojialidésebojí, ikdyžbynemuseli. Říkásetřeba, ževTrojijednouzastavilanočnítramvajalidénevystupovali, protoženarefýžistálabachyněsečtyřmiselaty,“ řeklpředsedaObvodníhomysliveckéhospolkuPraha8JaroslavŠprongl.

Tojealepodlenějvelmineobvyklázáležitost, neboťdivočácijsouplacházvířata.

Myslivciříkají, žeodlovenísejednodušejidoporučínežudělá. TopotvrdiltakéJaroslavŠprongl.

„Nenítojednoduché, protožejetonočnízvěř. Takževlastněsetodánačekanélovitkolemúplňku, atěchdnínenítolik, nebonasněhu. Aněkdeužtofunguje. Jetřebasedomluvitsezemědělci, abyprosekalivelkélányprostěnějakýmiprůsekyneboabynesázeliažklesu, abybylamísta, kdesedástříletakdesedálovit,“ uvedl.

Doplnil, ževposledníchdesetiletíchdivočácipřibývajíasituacisenedařístabilizovat.

Pomocízařízení, zvanéhofotopastjemožnéefektivněsledovatdivokouzvěřvpřírodě. Kromětohofotopastalemůžetevyužítipřiodhalováníkriminality. Myslíte, žebyjejípoužitípomohlovnásledjícímpříběhu?

Bizarníkrádežnapařížskémletišti: bezdomovecsináhodouodnesl300000eur, stačiloseopřítodveře Mezipopelnicemiobjevilnečekanýpoklad: nezamčenédveředofirmy, kterázásobujebankomaty. Nabídnutépříležitostiřádněvyužil. Atakteďfrancouzskápoliciemarněpátrápomožnánejbohatšímbezdomovcivzemi, informovaltentotýdendeníkLeParisien.

Svýmzpůsobemjetopříspěvekdopředvánočníatmosféry, vnížsedonekonečnaskloňujenezištnáštědrost – ažnato, žetentokrátsetenaktdobrévůleodehráljaksimimoděkaradostznějpatrněmájenjedenjedinýčlověk.

Řečjeoasipadesátiletémmužibezdomova, kterýsiminulýpátekznačněkurióznímzpůsobempřišelna300000eur. Pravda, sicejeukradl, alezasutohonijakzvlášťneriskoval.

Ktomu, abymutatoúctyhodnáčástkaspadladoklína, nepotřebovalžádnoujinouzbraňnežnáhoduadrzost, píšefrancouzskýdeníkLeParisien. 

Pátek8. prosince, půlšestávečer. ZatímcoveveřejnýchprostoráchLetištěCharlesedeGaulla (neboliRoissy) jepořádněživo, jaksenadruhénejrušnějšíletištěEvropysluší, upobočkyspolečnostiLoomisvTerminálu2Fvládneklid – dokudhonepřerušípoplach.

Namístookamžitěspěchajímanažerfirmyapříslušnícipohraničnípolicie. Jsouznepokojení, anenídivu: LoomispřevážípenízeazrovnanapařížskémRoissyobstarávásběrhotovostizmnohaobchodůadoplňovánízásobbankomatů.

Popříchoduzjistí, žepobočkamáotevřenédveře. Atakéto, žeznízmizelo300tisícvhotovosti. 

Načež záznamzbezpečnostníchkamerodvypráví následujícípříběh. Uodpadkovýchkošůpředpobočkousečinípostaršímuž, kterývnichpátrápoužitečnémobsahu. Kdyžsichceodpočinout, opřesevedleodveřeapřekvapenězjišťuje, žesepodjehovahouotevírají. Hbitěodkládásvézavazadlonazemavstupujedovnitř.

Oněkolikminutpozdějivycházíven, vrucedvaplnépytle. Zrychlíkrok, anižbyvěnovaldalšípozornostsvéopuštěnétašce, amizí.

Vyšetřovatelépopohotovémzlodějidosudmarněpátrají. Zjistili, žesenaRoissyběžněpohyboval, patřiltotižkněkolikadesítkámlidíbezdomova, jimžseobříareálletištěstalútočištěm. Jinaktohovrucemocnemají. V zavazadle, kterémužnamístěčinuzanechal, nicnenašli.

Dosudneníjasnéanito, kdodnespatrněnejbohatšímubezdomovciveFranciiletošníVánocezpestřil. LeParisienoslovilLoomissdotazem, jakjemožné, žeseúdajnězabezpečenédveředalytaksnadnootevřít. Odpověďzatímneobdržel.

Chcete si přečíst recenze na fotopast? Podívejte se do sekce recenze fotopastí.

Nejdůležitější informace z článku

Divočáci ve městech Informace
Divočáci v městských oblastech Se přemnožili a stěhují se z lesů do měst
Plachost divočáků Divočáci jsou plachá zvířata, což zvyšuje obavy lidí
Obtížnost lovu divočáků Lov divočáků není jednoduchý, nutnost spolupráce se zemědělci
Sledování divoké zvěře Fotopasti jsou efektivní pro sledování divoké zvěře a odhalování kriminality