Tchoři a jejich teritoria: Co nám ukázaly fotopastmi

Zajímá vás, jaké tajemství ukrývají tchoři a jak se o nich dozvídáme pomocí fotopastí? V našem článku se podíváme na fascinující svět těchto zvířat a jejich teritorií. Začneme úvodem k tématu a představíme vám tchoře – záhadné tvory, které žijí i v naší republice. Následně se zaměříme na jejich teritoria a chování, ať už jde o mláďata nebo dospělé jedince. Průzkum těchto oblastí je často nelehký, ale fotopasti se osvědčily jako neocenitelný nástroj. Jak fungují a jaké informace nám o tchořích teritoriích přinášejí? Ukážeme vám několik příkladů výzkumu, který díky nim probíhá. Ať už vás zajímá závislost teritorií na potravě, rozdíly mezi samci a samicemi nebo význam těchto poznatků pro ochranu tchořů, v našem článku se dozvíte vše potřebné. Užijte si inspiraci a poznání!

Úvod k tématu

Tchoři jsou zajímaví a tajemní tvorové, kteří obývají naši přírodu. Jejich teritoria a chování vzbuzují zájem mnoha badatelů. Ve snaze získat cenné informace o těchto zvířatech se v poslední době stále častěji využívají fotopasti. Tyto zařízení se staly významným nástrojem pro sledování a studium tchořího života.

Tchoři jsou savci, kteří patří do řádu šelmy. V České republice se vyskytují dvě druhy – tchoř tmavý a tchoř zední. Jsou to noční tvorové, kteří se skvěle přizpůsobují životu v lese. Jsou známí svou mrštností, rychlostí a zručností.

Fotopasti jsou speciální zařízení, která se umísťují do teritorií tchořů. Obsahují kameru, která pomocí infračerveného snímání zachycuje pohyb v okolí. Díky fotopastem jsme mohli získat mnoho cenných informací o životě tchořů.

Při studiu tchořů se využívá fotopasti například k určení jejich rozšíření v určité oblasti. Díky tomuto způsobu výzkumu jsme zjistili, jak se tchoři pohybují po svých teritoriích a jaké strategie si vytvářejí při hledání potravy.

V další části článku se podrobněji zaměříme na fungování fotopastí a příklady využití těchto zařízení při výzkumu tchořů. Zjistíme, jakým způsobem fotopasti pracují a jaké informace nám dokáží poskytnout. Také se dozvíme o vztahu tchořích teritorií k dostupné potravě a jak se liší teritoria samců a samic. Výsledky získané fotopastmi mají důležitý význam pro ochranu tchořů a plánování opatření na základě teritoriálních informací.

Takže se nechte vtáhnout do světa tchořů a jejich teritorií, které nám fotopasti odkrývají!

Nejdůležitější informace z článku

Informace z článku Důležité body
Tchoři v ČR Žijí v lesích, parcích, zahradách. Adaptují se na různá prostředí.
Tchoří teritoria a chování Samci mají větší teritoria než samice. Teritoria spojena s potravou a rozmnožováním. Pohyb za účelem hledání potravy.
Fotopasti Revoluční pro studium tchořů, zachycují pohyb zvířat. Infračervený blesk umožňuje noční snímky.
Příklady využití fotopastí Sledování denní aktivity, sociálních interakcí, potravních preferencí tchořů.
Závislost teritorií na potravě Tchoři přesunují teritoria podle dostupnosti potravy. Potravní zdroje ovlivňují teritorium.
Territoria samců a samic Samci mají větší teritoria, samice brání teritorium před konkurencí pro ochranu mláďat.
Plánování ochrany Fotopasti pomáhají plánovat ochranu tchořích teritorií, identifikovat klíčové lokality, efektivnější sítě ochranných rezervací.

Co jsou tchoři

Tchoři jsou malá šelmička patřící do čeledi lasicovitých. Jsou známí pro svou štíhlou postavu, dlouhý ocas a světle hnědou srst s bílým podbělem. Jsou to noční tvorové, kteří se aktivují hlavně za soumraku a v noci.

Tchoři jsou všežravci, kteří mají rádi různorodou stravu. Velkou část své potravy si doplňují z malých obratlovců, jako jsou hlodavci, ptáci nebo ještěrky. Ale nebrání se ani ovoci či mladým rostlinám.

V České republice se tchoři vyskytují většinou v lesních oblastech. Jsou schopní se adaptovat na různé prostředí a lze je nalézt i v parcích a zahradách ve městech.

Jejich úkryty jsou většinou samicemi budovány ve vykopaných norách nebo v opuštěných doupatech jiných zvířat. Samci si naopak zakládají vlastní teritoria a hlídají si je před ostatními samečky.

Tchoři jsou odborníky přizpůsobení svému prostředí a jejich studium je velmi zajímavé. Fotopasti jsou důležitým nástrojem pro sběr informací o nich. Můžeme jim díky nim sledovat teritoria i chování a získávat tak užitečné poznatky pro jejich ochranu a management.

[Photo: A tchor standing confidently near its burrow, its slender body and long tail visible. Its fur is light brown with a white underbelly. The tchor's inquisitive eyes suggest its nocturnal nature.]. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Tchoři v České republice

Tchoři jsou zajímaví savci, kteří se vyskytují i v České republice. Jsou to středně velcí šelmy patřící do čeledi lasicovitých. Patří mezi ohrožené druhy a proto je důležité studovat a chránit jejich teritoria. Tchoři představují klíčový druh v ekosystémech, kde se vyskytují, a mají vliv na rovnováhu populace dalších zvířat.

Tchoři se v České republice obvykle vyskytují na okrajích lesů, v blízkosti vodních toků a ve starých stromových dutinách. Oblastí s vysokou koncentrací tchořů jsou hlavně české národní parky a chráněná území. Zde mají tchoři dostatek potravy a prostoru pro své teritoriální chování.

Jejich populace je v České republice závislá na dostupnosti potravy a může se v jednotlivých letech měnit. Tchoři se živí převážně drobnými savci, ptáky, rybami a hmyzem. Jsou to výborní lovci, kteří svou kořist loví nejen na zemi, ale i ve vodě.

Studování tchořů a jejich teritorií je nezbytné pro jejich ochranu. Fotopasti jsou jednou z nejefektivnějších metod, jak získat informace o jejich chování, zvyklostech a rozložení populací. Díky nim můžeme lépe porozumět tchořím teritoriím a plánovat ochranná opatření, která jim napomohou přežít v našem prostředí.

Tchoří teritoria a chování

Tchoři jsou malí, mrštní a zvědaví savečci, kteří se vyskytují po celé České republice. Jejich teritoria a chování jsou zajímavým předmětem studia vědců, kteří se zaměřují na jejich ekologii a ochranu. Tchoři jsou teritoriální zvířata, což znamená, že si vyhradí a brání určité území, které pokládají za své.

Tchoří teritoria jsou obvykle poměrně rozsáhlá a zahrnují nejen území, ve kterém se samotný tchoř nachází, ale také jeho hnízdiště, zásobní místa potravy a úkryty. Teritoriální chování tchořů je spojeno s jejich potřebou zabezpečit si dostatek potravy a také s jejich potřebou rozmnožovat se.

Samci tchořů si vyhradí teritorium, které obhajují před dalšími samci. Jejich cílem je získat si samici a mít tak šanci se rozmnožit. Samice tchořů mají také svá vlastní teritoria, která si brání před jinými samicemi. Teritoria samců a samic se mohou překrývat, což je spojeno s potřebou nalezení vhodného partnera k páření.

Při studiu tchořích teritorií vědci využívají různé metody, jako jsou právě fotopasti. Tyto zařízení slouží k zachycení pohybu zvířat ve volné přírodě pomocí fotoaparátu. Fotopasti umožňují získat nejen informace o pohybu tchořů, ale také o jejich teritoriálním chování, interakcích mezi jednotlivými jedinci a o jejich závislosti na dostupné potravě.

Studium tchořích teritorií je klíčové pro ochranu těchto ohrožených savečků. Na základě získaných informací o teritoriích je možné plánovat ochranná opatření, která jsou zaměřena na udržení a zvýšení dostupnosti potravy pro tchoře, a také na vytvoření efektivnější sítě ochranných rezervací. Díky těmto opatřením je možné zvýšit přežití tchořů a pomoci jim překonat těžkosti, se kterými se naše příroda potýká.

2 - [Photo: A tchoř peering out of a hole in a tree trunk, its dark fur blending with the shadowy background. Its bright eyes gleam eerily in the dim light, capturing the essence of its nocturnal nature.]. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Použití fotopastí pro studium tchořů

Využití fotopasti se ukázalo jako revoluční nástroj při studiu chování tchořů. Díky těmto specializovaným kamerám jsme schopni získat unikátní a detailní informace o jejich teritoriálním chování.

Fotopasti jsou umístěny v tchořím prostředí a vybaveny senzory na pohyb, které umožňují zachytit jakékoli pohyby v jejich blízkosti. Jakmile tchoř projde kolem, kamera okamžitě aktivuje a pořídí fotografii nebo video zvířete.

To nám umožňuje získat přesná data o tchořích aktivitách a vytvořit si tak jasnou představu o jejich sociálním chování. Díky fotopastím jsme například pozorovali, že tchoři jsou teritoriální a chrání své území.

Využití fotopasti je neocenitelné pro zjištění preferencí tchořů v potravě. Fotky a videa nám poskytují informace o jejich zvyklostech, přičemž se můžeme dozvědět, na jakou kořist jsou specializováni a jak často se vyskytují ve svém teritoriu.

Studium tchořích teritorií nám také umožňuje porozumět rozdílům mezi samci a samicemi. Fotopasti odhalují jedinečná teritoria samců a samic a pomáhají nám studovat jejich sociální strukturu.

Využití fotopastí nám poskytuje vzácné informace, které jsou klíčové pro ochranu tchořů. Na základě teritoriálních informací můžeme naplánovat efektivní opatření chránící tchoří populace a vytvořit sítě ochranných rezervací, které zaručují jejich přežití.

Fotopasti jsou tedy nesmírně cenným nástrojem při studiu tchořích teritorií a poskytují nám neocenitelné poznatky, které napomáhají ochraně těchto ohrožených druhů.

Photo: A tchoř captured by a motion-activated camera in its natural habitat, showcasing its nocturnal behavior. Its sleek body and bushy tail are illuminated by the low light, giving us a glimpse into this elusive creature's world.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Jak fungují fotopasti

Fotopasti jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů pro studium tchořů a jejich teritorií. Jsou to malá zařízení vybavená fotoaparátem a pohybovým senzorem. Jakmile fotopast zachytí pohyb v jejím okolí, automaticky se spustí a pořídí snímek.

Díky svému designu jsou fotopasti neviditelné pro zvířata. Mají převážně hnědou nebo zelenou barvu, která odpovídá přírodnímu prostředí, ve kterém jsou umístěny. Fotopasta se obvykle připevňuje na strom nebo sloup a je nasměrována směrem, kudy prochází divoká zvěř.

Pohybový senzor fotopasti registruje teplotní rozdíly ve svém okolí. Jakmile se zvíře objeví ve zorném poli senzoru, fotopast okamžitě reaguje a spouští fotoaparát. Výsledkem jsou skvělé záběry tchořů v jejich přirozeném prostředí.

Fotopasti jsou vybaveny vestavěným infračerveným bleskem, který umožňuje pořizování snímků i v noci, aniž by zvířata byla přitom vyrušena. To je velkou výhodou pro výzkum tchořů, které jsou často aktivní právě v nočních hodinách.

Po nasnímání fotopasti stačí snímky stáhnout a vyhodnotit. Můžeme si tak prohlédnout, jaká zvířata se v dané oblasti pohybují, jaké mají teritorium a jaké jsou jejich návyky. Fotopasti nám umožňují získat důležité informace o tchořích populacích a jejich životě, které jsou zásadní pro jejich ochranu a zachování.

Příklady využití fotopastí při výzkumu tchořů

Výzkum tchořů je často obtížný, protože jsou schopni se rychle pohybovat a jsou velmi plachí. Fotopasti se staly klíčovým nástrojem pro získání důležitých informací o jejich chování a teritoriálním rozšíření.

Jedním z příkladů využití fotopastí je sledování denní aktivity tchořů. Díky těmto zařízením jsme zjistili, že jsou nejaktivnější během soumraku a večera, kdy se vydávají na lov. Fotopasti nám poskytly přesné informace o tom, kdy tchoři opouštějí svá teritoria a kde se vydávají na lovení potravy.

Dalším příkladem využití fotopastí je studium sociálních interakcí mezi jednotlivými tchořími jedinci. Fotopasti umístěné v blízkosti teritoriálních hranic umožňují sledovat, jak se jedinci střetávají a jaké signály si vyměňují. Tyto informace nám pomohly lépe porozumět tchořím společenským strukturám.

Díky fotopastem jsme také zjistili, jaké potravní preference mají tchoři v různých oblastech. Fotopasti zaměřené na potravní zdroje nám přinesly přesné údaje o tom, jak často a jaké kořistí tchoři loví. Tato informace je klíčová pro plánování ochranných opatření, která mají minimalizovat negativní vliv lidské činnosti na potravní zdroje tchořů.

Využití fotopastí při výzkumu tchořů nám poskytlo cenné poznatky o jejich teritoriích, chování a potravních preferencích. Tento nástroj nám umožnil lépe porozumět jejich ekologii a přispěl k efektivnější ochraně těchto ohrožených živočichů.

Co nám fotopasti ukázaly o tchořích teritoriích

Díky použití fotopastí jsme získali cenné informace o teritoriálním chování tchořů. Fotopasti jsou malé kamery umístěné v přírodě, které reagují na pohyb a pořizují snímky. Tento nástroj se ukázal jako neocenitelný při studiu tchořích teritorií.

Na základě fotografií získaných fotopastmi jsme objevili, že tchoři jsou překvapivě teritoriální zvířata. Bylo prokázáno, že jednotlivé jedince tchořů lze identifikovat na základě jejich jedinečných znaků, jako je zbarvení srsti nebo unikátní označení na těle. Díky tomu jsme zjistili, že tchoři si vytvářejí své vlastní teritorium a jsou schopni ho agresivně bránit před ostatními jedinci.

Dalším důležitým poznatkem získaným prostřednictvím fotopastí je závislost tchořích teritorií na dostupné potravě. Zjistili jsme, že tchoři vyhledávají oblasti bohaté na potravu a zde si zakládají svá teritoria. Kromě toho jsme pozorovali, že tchoří teritoria se mohou překrývat, což naznačuje konkurenci mezi jednotlivými jedinci.

Tyto informace nám poskytují cenné poznatky pro ochranu tchořů. Díky nim můžeme lépe plánovat ochranná opatření, která zohledňují teritoriální potřeby tchořů. Například, s ohledem na závislost tchořích teritorií na dostupné potravě, můžeme vytvořit rezervace nebo chráněné oblasti, které budou sloužit jako stabilní zdroj potravy pro tchoře.

Výzkum pomocí fotopastí nám tedy umožňuje lépe porozumět tchořím teritoriím a jejich chování. Díky těmto poznatkům můžeme efektivněji chránit tchoře a jejich životní prostředí. Fotopasti se staly nenahraditelným nástrojem při studiu těchto zajímavých a fascinujících živočichů.

Závislost tchořích teritorií na dostupné potravě

Tchoři jsou zvědavá a šikovná zvířata, která mají velmi specifické potravní preference. Jejich teritoria jsou těsně spojena s dostupností potravy v dané oblasti. Tchoři se totiž živí převážně hlodavci, menšími savci, vejci a ptáky, ale také sežerou bez problémů i plody, bobule či hmyz.

Tchoří teritoria jsou vytyčena tak, aby zajistila dostatek potravy. Pokud je v dané oblasti nedostatek kořisti nebo potravních zdrojů, tchoř je schopen se přesunout na jiné místo s vyšší dostupností potravy. Naopak, pokud je v okolí dostatek potravy, tchoři si vytvoří menší teritorium, které je pokrývá a kde se pohybují většinu času.

Výzkumy pomocí fotopastí potvrdily, že tchoři jsou flexibilní v adaptaci na změny dostupnosti potravy. Pokud v jedné oblasti dojde ke snížení množství potravy, tchoři se přesunou do jiné oblasti, kde je potrava dostupnější. Tímto způsobem si udržují stabilitu svého teritoria a zajišťují si dostatek potravy pro svůj přežití.

Závislost tchořích teritorií na dostupné potravě poukazuje na důležitost ochrany jejich přirozeného prostředí. Pokud se zmenší množství potravy nebo se potravní zdroje v oblasti sníží, je třeba jednat a zajistit ochranu těchto míst. Jen tak můžeme zajistit, že tchoři budou mít dostatek potravy a budou se moci v klidu rozvíjet ve svých teritoriích.

Territoria samců a samic

Studie prováděné pomocí fotopastí nám umožňují získat cenné informace o teritoriích, která si vytvářejí tchoři. Zajímavé je sledování rozdílů mezi teritorii samců a samic a jejich vlivu na chování a rozmnožování těchto zvířat.

Samci tchořů mají tendenci obsahovat větší teritoria než samice. To je především z důvodu zajištění co nejvyššího množství dostupné potravy pro sebe a svou rodinu. Fotopasti nám ukázaly, že teritoria samců se často překrývají, ale vzájemná agrese se v těchto případech vyskytuje jen zřídka.

Naopak samice tchořů mají teritoria menší a méně variabilní. Toto je pravděpodobně z důvodu ochrany svých mláďat před konkurencí jiných samic. Z fotopastí jsme se dozvěděli, že samice často zůstávají v daném teritoriu po celý svůj život a brání si ho proti ostatním samičkám. To je důležité zjištění pro ochranu tchoří populace, neboť vytvoření efektivní sítě ochranných rezervací by mělo brát do úvahy potřeby samiček.

Poznání o teritoriálním chování tchořů nám pomáhá lépe porozumět jejich ekologii a usnadňuje nám plánování opatření zaměřených na ochranu těchto ohrožených živočichů. Na základě údajů z fotopastí můžeme přesněji určit, kde jsou nejvhodnější lokality pro vytvoření ochranných rezervací, které umožní zachování teritorií samců i samic a jejich prostoru pro rozmnožování. Tím můžeme zajistit dlouhodobou stabilitu populací tchořů a jejich ochranu pro příští generace.

Význam poznatků z fotopastí pro ochranu tchořů

Použití fotopastí přináší neocenitelné informace pro ochranu tchořů. Díky nim můžeme lépe porozumět jejich teritoriím a chování, což je klíčové pro účinné strategie ochrany těchto ohrožených živočichů.

Fotopasti nám umožňují sledovat pohyb tchořů a identifikovat jejich teritoriální hranice. Tato data nám pak poskytují informace potřebné pro plánování ochranných opatření, jako je přesunutí silnic nebo vytvoření nových rezervací. To zase vede ke snížení rizika jejich predace a zvýšení jejich populačního růstu.

Dalším důležitým faktorem, který fotopasti odhalily, je závislost tchořích teritorií na dostupné potravě. Tyto informace umožňují lepší řízení potravního zdroje v jejich přirozeném prostředí, což zlepšuje šance na jejich přežití.

Kromě toho jsme prostřednictvím fotopastí zjistili rozdíly v teritoriích mezi samci a samicemi. To nám umožňuje lépe porozumět tchořímu rozmnožování a zlepšit ochranu při hledání a zajišťování vhodných partnerů.

Celkově lze konstatovat, že poznatky získané pomocí fotopastí mají zásadní význam pro efektivní ochranu tchořů. Řízením teritorií, potravního zdroje a mateřských populací můžeme vést k jejich přežití a obnově jejich ohrožených populací. Je důležité, aby tyto poznatky byly využity při tvorbě ochranných opatření a plánování sítě ochranných rezervací.

Plánování ochranných opatření na základě teritoriálních informací

Plánování ochrany tchořů je nezbytným nástrojem pro jejich zachování a dlouhodobé přežití. Fotopasti nám dávají důležité informace o teritoriálním chování těchto fascinujících tvorů, které mohou být klíčové při navrhování účinných ochranných opatření.

Díky fotopastem, které zachycují tchoří pohyb po teritoriu, jsme schopni identifikovat klíčové lokality, které jsou pro tyto živočichy nejvýznamnější. Na základě teritoriálních informací získaných fotopastmi můžeme naplánovat strategii pro ochranu těchto míst a zajistit jejich dlouhodobou udržitelnost.

Teritoriální informace nám také poskytují větší vhled do rozložení populace tchořů v určité oblasti. Můžeme tedy identifikovat oblasti s vysokou koncentrací jedinců a zaměřit na ně naši ochranu. Tím se zajišťuje efektivita ochranných opatření a minimalizuje se jejich nákladovost.

Dalším důležitým aspektem plánování ochrany je zohlednění teritoriálního chování jednotlivých pohlaví tchořů. Fotopasti nám umožňují studovat a porovnávat teritoriální rozložení samců a samic, což je klíčové pro navrhování specifických opatření zaměřených na ochranu jejich prostředí.

Výhody fotopastí jsou tedy zřejmé při plánování ochranných opatření pro tchoře. Na základě teritoriálních informací můžeme určit priority a optimalizovat náš přístup k jejich ochraně. Díky tomu můžeme maximalizovat účinnost a efektivnost našich snah a přispět k udržitelné budoucnosti těchto ohrožených živočichů.

Photo: A tchoř exploring its territory under the cover of darkness, its sharp eyes and sleek body giving it a stealthy advantage. A glimpse into the nocturnal world of this elusive creature, captured by a motion-activated camera lens. Sigma 85 mm f/1.4. No text.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Vytvoření efektivnější sítě ochranných rezervací

Při plánování ochrany tchořů je důležité mít k dispozici co nejvíce informací o jejich teritoriích. Fotopasti v praxi se ukázaly jako velmi užitečný nástroj pro získání těchto informací.

Díky fotopastem jsme získali mnoho cenných poznatků o chování a pohybu tchořů. Tyto informace nám pomáhají vytvořit efektivnější síť ochranných rezervací.

Když známe přesná teritoria jednotlivých jedinců, můžeme lépe posoudit ohrožení jejich přirozeného prostředí a přijmout adekvátní opatření. Na základě fotopastí jsme například zjistili, že tišší oblasti jsou preferované pro tchoře a že hrozí nebezpečí fragmentace jejich teritorií.

Využití fotopastí v praxi umožňuje také identifikovat klíčové lokality, které jsou důležité pro přežití tohoto ohroženého druhu. Získaná data nám pomáhají vytipovat potenciální místa, kde je vhodné vytvořit nové ochranné rezervace a posílit ochranná opatření v těch stávajících.

Využití fotopastí v praxi zkrátka poskytuje důležité informace pro řízení ochrany a plánování ochranných opatření. Pomáhá nám lépe porozumět chování tchořů a přispívá ke zvýšení úspěšnosti ve snaze ochránit tento ohrožený druh.

Závěr

Tchoři jsou fascinující a zároveň tajemní tvorové, jejichž teritoria se nám díky fotopastím začínají postupně odhalovat. Studium tchořích teritorií a chování je klíčové pro lepší pochopení těchto šelem a pro jejich efektivnější ochranu. Fotopasti se staly nezbytným nástrojem výzkumu, který nám přináší cenné informace o tchořích teritoriích.

Díky fotopastem jsme se dozvěděli, jak fungují a jaké jsou jejich možnosti využití. Fotopasti jsou speciální kamery, které reagují na pohyb a zaostřují na objekt. Jsou umístěny na strategických místech a fotí všechny přicházející tvory. Příklady výzkumu tchořů pomocí fotopastí jsou fascinující. Například jsme zjistili, že tchoři mají svá teritoria, která si starají a brání.

Díky fotopastem jsme také objevili, že teritoria tchořů jsou závislá na dostupné potravě. Když je dostatek potravy, teritoria se mohou rozšiřovat, ale pokud je potravy nedostatek, tchoři se stahují na menší plochu. Jejich teritoria jsou také rozdělena mezi samce a samice, přičemž každý má svou vlastní oblast.

Poznatky z fotopastí mají význam nejen pro vědce, ale také pro ochranu tchořů. Na základě teritoriálních informací je možné plánovat ochranná opatření a vytvořit efektivnější sítě ochranných rezervací. Díky fotopastem můžeme lépe pochopit tchoří chování, jejich migrace a výměnu genetického materiálu. To vše nám umožňuje lépe se vypořádat s potenciálními hrozbami pro tchoře.

V závěru lze konstatovat, že fotopasti jsou skutečně úžasným nástrojem pro studium tchořích teritorií. Díky nim máme jedinečnou možnost nahlédnout do světa těchto tajemných šelem a získat důležité informace pro jejich ochranu a zachování. Doufejme, že díky dalším výzkumům budeme mít stále lepší povědomí o tchořích teritoriích a budeme schopni efektivněji chránit tyto ohrožené druhy.