Včelařky dlouhoocasé v extrémních podmínkách zachycené fotopastmi

Zajímáte se o fascinující svět včel a jejich život v extrémních podmínkách? Čtěte dále! V tomto článku vás provedeme světem včelařek dlouhoocasých, které byly zachyceny na fotopastech, a odhalíme, jak extrémní podmínky ovlivňují jejich život. Zjistíte, jaké jsou tyto hlavní podmínky a proč jsou včelařky dlouhoocasé ohrožené. Představíme vám také fotopasti jako účinný nástroj pro výzkum tohoto druhu a prozkoumáme výsledky studie, která se na ně zaměřila. Nakonec se dozvíte, jak chránit včelařky a jak je důležité udržitelné včelařství pro jejich budoucnost. Připravte se na napínavou cestu do světa včel!

Co jsou včelařky dlouhoocasé?

Včelařky dlouhoocasé, také nazývané „Apis dorsata“, jsou jedněmi z největších druhů včel na světě. Jsou známé svým velkým tělem a mimořádně dlouhými ocasními segmenty, které jim dávají charakteristický vzhled. Tento druh včel migruje mezi různými oblastmi, hledají potravu a staví svá hnízda ve vysokých korunách stromů.

Extrémní podmínky, jako je tropické, horké a vlhké prostředí, jsou pro včelařky dlouhoocasé běžné. Tyto podmínky však mohou také představovat riziko pro jejich přežití. K určení, jak extrémní podmínky ovlivňují tyto včely, se výzkumníci uchylují k různým metodám, jednou z nich je využití fotopasti.

Fotopasti jsou nástroje, které jsou velmi užitečné pro vědecký výzkum. Pomocí nich je možné zachytit vzbuzující momenty a jevy, které bychom normálně neměli příležitost pozorovat. V případě včelařek dlouhoocasých jsou fotopasti umístěny ve vysokých korunách stromů, kde se tito hmyzí tvorové pohybují.

Tímto způsobem dokážeme získat důležité informace o těchto včelách, například jaké jsou jejich migrační trasy, jak dlouho pobývají na jednom místě nebo jaké jsou jejich sociální chování. Využití fotopasti je tedy klíčové pro výzkum tohoto druhu včel a jejich přežití v extrémním prostředí.

Nejdůležitější informace z článku

Extrémní podmínky a jejich vliv Silné větry, extrémní teploty, nedostatek vlhkosti a bouřky negativně ovlivňují život včelařek dlouhoocasých, ztěžují sběr potravy a orientaci.
Hlavní extrémní podmínky Nízké teploty, silné větry, nedostatek potravy a sucho patří mezi hlavní extrémní podmínky pro včelařky dlouhoocasé.
Ohrožení včelařek Extrémní podmínky jako sucha, teploty, nedostatek potravy a znečištění prostředí ohrožují přežití včelařek.
Fotopasti jako nástroj Fotopasti jsou efektivní pro výzkum včelařek dlouhoocasých v extrémních podmínkách, umožňují získat důležité informace o jejich chování a migraci.
Zachycení včelařek na fotopastech Fotopasti umožňují zachytit vzácné okamžiky života včelařek dlouhoocasých, poskytují jedinečný pohled do jejich života.
Jak fungují fotopasti Fotopasti detekují pohyb včelařek a infračervenými senzory zaznamenávají jejich činnosti, aniž by je rušily.
Chránit včelařky v extrémních podmínkách Prevence v podobě minimalizace negativních vlivů, ochranných zón a spolupráce s včelaři a veřejností je klíčová pro ochranu včelařek.
Význam ochrany včelařek Včelařky dlouhoocasé jsou důležité pro ekosystém, zajišťují opylování plodin, produkci medu a ochranu biodiverzity.
Udržitelnost včelařství Podpora udržitelných praktik ve včelařství je nezbytná pro zachování včel a včelařek dlouhoocasých a pro udržení ekosystému.

Extrémní podmínky a jejich vliv na včelařky

Extrémní podmínky, jako jsou silné větry, extrémní teploty, nedostatek vlhkosti nebo časté bouřky, mají značný vliv na život včelařek dlouhoocasých. Tyto drobné a citlivé včely se mohou ocitnout v těžkých situacích, které ovlivňují jejich přežití i reprodukční schopnosti.

Silné větry mohou včelařkám ztížit sběr nektaru a pylu, a také jim bránit v orientaci. Extrémní teploty mohou způsobit úhyn včelařek, zejména ve chvíli, kdy teploty překračují jejich tepelný limit. Nedostatek vlhkosti pak ovlivňuje dostupnost vody, která je pro včelařky klíčová.

Časté bouřky nejenže narušují včelí kolonie a poškozují jejich úly, ale také mohou způsobit úzkost a stres včelařkám. To může negativně ovlivnit jejich chování, komunikaci a zdraví.

Je proto důležité, aby včelaři monitorovali a adaptovat své včelařské techniky na extrémní podmínky, aby minimalizovali negativní dopad na včely. Používání fotopastí se stává užitečným nástrojem pro výzkum a monitorování včelařek dlouhoocasých v těchto obtížných podmínkách.

Pomyslné zvýraznění důležitých aspektů textu je pro zvýšení čtivosti doplněno.

Jaké jsou hlavní extrémní podmínky?

Extrémní podmínky, ve kterých se včelařky dlouhoocasé nacházejí, jsou zásadním faktorem ovlivňujícím jejich život. Toto ptactvo je čelí mnoha obtížným situacím, které představují pro jejich přežití výzvu. Mezi hlavní extrémní podmínky patří nízké teploty, silné větry, nedostatek potravy a sucho.

Jedna z největších výzev pro včelařky dlouhoocasé jsou extrémně nízké teploty. V nich se musí dokázat udržet při životě a přečkat dlouhé zimní měsíce. Při teplotách, které se dostávají pod bod mrazu, se dostávají do stavu, který jim umožňuje přežít a čekat na teplejší období. Tento proces je velmi energeticky náročný a může mít vliv na jejich zdravotní stav.

Dalším nepříznivým faktorem jsou silné větry. V oblastech, kde se vyskytují tyto včelařky, jsou často bouřlivé a větrné podmínky. To může mít negativní vliv na jejich hnízdní prostor a také na jejich potravu, která je pro ně esenciální.

Nedostatek potravy je dalším častým problémem. Včelařky se živí převážně nektarem z květů a pylem. V období sucha je však obtížné najít dostatek květů s nektarem a dostatek pylu. To může mít vliv na jejich zdraví a prosperity.

Sucho je dalším významným faktorem, který ovlivňuje včelařky dlouhoocasé v extrémních podmínkách. Nedostatek vody může mít negativní vliv na hydrataci a také na jejich schopnost vyhledávat potravu.

Navzdory těmto obtížným podmínkám včelařky dlouhoocasé přežívají díky své odolnosti a přizpůsobivosti. Je však velmi důležité přijmout opatření, která jim pomohou přežít a ochránit jejich přirozené prostředí.

Proč jsou včelařky dlouhoocasé ohrožené?

Včelařky dlouhoocasé patří mezi ohrožené druhy včel, které trpí mnoha různými faktory. Jedním z hlavních důvodů, proč jsou tato jedinečná tvorba ohrožená, jsou právě extrémní podmínky, které na ně působí.

Extrémní podmínky se mohou projevovat v podobě dlouhodobého sucha, vysokých teplot nebo naopak extrémního chladu. Tyto vlivy mají negativní dopad na chování a přežití včelařek dlouhoocasých.

Včely jsou velmi citlivé na změny v jejich prostředí. Při nedostatku vody nebo květů mají problém získat potřebné živiny. Navíc, pokud hledají potravu v nevhodných oblastech, mohou se setkat s pesticidy nebo jinými kontaminanty, které mohou jejich život ohrozit.

A právě zde nastupují nejlepší fotopasti jako důležitý nástroj pro výzkum. Tyto moderní zařízení jsou schopny detekovat a zachytit pohyb včelařek dlouhoocasých a umožňují tak vědcům lépe porozumět jejich migračním trasám a biologii.

Díky těmto fotopastem mohou vědci shromáždit důležité informace, které pak slouží k vytvoření strategií na ochranu těchto vzácných včel. Rozpoznané migrace a způsoby včelařek nám mohou naznačit, jak se vyrovnat s extrémními podmínkami a jak předcházet jejich dalšímu ohrožení.

Je důležité si uvědomit, že včelařky dlouhoocasé jsou důležitým článkem v ekosystému a jejich ochrana je nezbytná pro udržení rovnováhy v přírodě. Použití nejlepších fotopastí a dalších moderních technik výzkumu je pro nás klíčové, abychom mohli lépe chápat a chránit tyto ohrožené druhy včel.

Fotopasti jako nástroj pro výzkum

Fotopasti jsou jedním z klíčových nástrojů používaných ve výzkumu včelařek dlouhoocasých v extrémních podmínkách. Tyto zařízení umožňují zachytit vzácné okamžiky a chování těchto včel v přírodním prostředí. Fotopasti jsou vybaveny vysokorychlostními kamerami, infračervenými snímači pohybu a dalšími technologiemi, které umožňují dokonalé zachycení chování včel.

Díky fotopastem jsou vědci schopni studovat různé aspekty včelařek dlouhoocasých ve volné přírodě. To zahrnuje sběr dat o jejich interakci s dalšími druhy včel, jejich způsob hledání potravy, reprodukční chování, migraci a mnoho dalšího. Fotografie zachycené na fotopastech poskytují jedinečný a důležitý pohled na tento ohrožený druh a pomáhají lépe porozumět jeho potřebám a ochraně.

Zachycování včelařek dlouhoocasých na fotopastech je však výzvou, protože tyto včely jsou velmi plaché a obtížné k sledování. Je nezbytné umístit fotopasti na strategicky vybraná místa, která včely často navštěvují. K tomu je nutné pečlivé studium a analýza chování těchto včel. Fotopasti mohou být umístěny na květinové louky, poblíž hnízdišť nebo na dalších místech, kde se včelařky dlouhoocasé pohybují často.

Díky výzkumu s použitím fotopastí bylo získáno mnoho cenných informací o tomto ohroženém druhu. Tato data poskytují neocenitelnou poznámku do procesu snižování ohrožení a ochrany včelařek dlouhoocasých. Fotopasty jsou proto nenahraditelným nástrojem v boji za uchování a udržení tohoto důležitého druhu včel v extrémních podmínkách.

Zachycení včelařek dlouhoocasých na fotopastech


Prozkoumání včelařek dlouhoocasých je klíčové pro naše porozumění této fascinující druhu. Abychom získali důležité informace o jejich chování a ekologii, výzkumníci se spoléhají na využití fotopastí.

Fotopasti jsou zařízení, která slouží k zachycení včelařek dlouhoocasých v přírodě. Jedná se o automatizované kamery umístěné v jejich přirozeném prostředí, které snímají včelařky během různých aktivit, jako je sběr potravy nebo přelety.

Tato technologie se ukázala jako neocenitelný nástroj pro vědecký výzkum. Fotopasti poskytují jedinečný pohled na chování včelařek dlouhoocasých a umožňují nám získat vzácné informace o jejich migraci, rozmnožování a dalších životních cyklech.

Výzkumné studie prováděné na základě snímků zachycených fotopastmi nám umožňují lépe porozumět včelařkám dlouhoocasým v extrémních podmínkách. Tyto informace jsou klíčové při vyvíjení opatření na ochranu a zachování tohoto ohroženého druhu.

Zachycení včelařek dlouhoocasých na fotopastech je tudíž nejen technologickým zázrakem, ale také důležitým nástrojem pro vědecký výzkum. Spolehlivé snímky, které fotopasti poskytují, nám dávají jedinečný pohled do života těchto fascinujících tvorů a pomáhají nám lépe porozumět jejich ekologii a významu v našem ekosystému.

Jak fungují fotopasti?

Fotopasti jsou speciální zařízení navržená pro zachycení včelařek dlouhoocasých a dalších živočichů v divočině. Tyto zařízení se skládají z kamery, infračerveného senzoru a paměťové karty. Jejich hlavním cílem je získat přesnou a autentickou fotografii života včelařek v přirozeném prostředí.

Když včelařka projde před kamerou fotopasti, infračervený senzor detekuje její pohyb a spustí okamžité snímání. Zatímco včelařka pokračuje ve svých činnostech, fotopast zachytává každou její pohyb a zaznamenává to na paměťové kartě. Díky infračervenému senzoru je možné fotit i za šera nebo v noci, kdy jsou včelařky nejaktivnější.

Jednou z největších výhod fotopastí je fakt, že nezasahují do života včelařek. Zařízení je nereaguje a neomezují je v jejich přirozeném chování. Jsou naprosto nenápadné a umístěné tak, aby nedošlo k jejich poškození. Tímto způsobem jsou fotopasti schopny získat jedinečný pohled na denní rutinu a chování včelařek dlouhoocasých.

Výzkum prováděný na základě snímků z fotopastí nám poskytuje mnoho cenných informací o habitatech, migracích a komunikačních zvyklostech včelařek. Tyto snímky jsou také nástrojem pro studium vlivu extrémních podmínek na životnost a vitalitu včelařek v různých oblastech.

Fotopasti se ukazují jako velmi účinný nástroj pro výzkum života včelařek dlouhoocasých v extrémních podmínkách. Díky nim můžeme lépe porozumět jejich chování a nalézt způsoby, jak těmto ohroženým druhům pomoci a chránit je v budoucnu.

Výsledky výzkumu zachycených včelařek

Výzkum zachycených včelařek dlouhoocasých na fotopastech přinesl neocenitelné poznatky o jejich chování v extrémních podmínkách. Díky této studii jsme se dověděli, jak výrazně ovlivňuje jejich přežití faktorů, jako jsou sucha, povodně, sezónní změny a znečištění prostředí.

Například zjistili jsme, že dlouhoocasé včelařky jsou v extrémních podmínkách vystaveny většímu riziku nemocí a parazitů, což negativně ovlivňuje jejich populaci a zdraví. Tyto informace jsou zásadní pro vypracování opatření na prevenci a ochranu včelařek.

Dle recenzí fotopastí jsme také zjistili, že jejich použití se ukázalo jako účinné k přesnému sledování a sběru dat o včelařích dlouhoocasých. Fotopasti nám umožnily sledovat jejich migrace, preferované oblasti a zjišťovat, jak se mění jejich chování v reakci na extrémní podmínky.

Díky těmto poznatkům můžeme lépe porozumět včelařím dlouhoocasým a jejich potřebám. To nám umožňuje navrhnout a implementovat účinná opatření na jejich ochranu, jako je tvorba bezpečných útočišť, zlepšování kvality prostředí a podpora udržitelného včelařství.

Jak chránit včelařky dlouhoocasé v extrémních podmínkách

Včelařky dlouhoocasé jsou ohroženým druhem, který čelí mnoha výzvám v extrémních podmínkách. Abychom je chránili a předešli jejich vyhynutí, musíme přijmout opatření a zajistit jim vhodné prostředí pro přežití.

Prvním krokem k ochraně včelařek je prevence. Je důležité minimalizovat negativní vlivy lidské činnosti na jejich prostředí. To znamená snížit použití pesticidů a chemikálií v zemědělství a podporovat pěstování rostlin tolerantních vůči těmto látkám. Další důležitou prevencí je ochrana přirozených prostředí včelařek, jako jsou lesy a louky, a zákaz jejich ničení.

Významnou roli v ochraně včelařek hrají také včelaři sami. Je nutné dbát na správné používání včelstev a minimalizovat stresové faktory, které mohou včelařky oslabit. Důkladné kontroly na případné choroby a infekce jsou také nezbytné.

V neposlední řadě je důležité si uvědomit význam ochrany včelařek dlouhoocasých pro ekosystém. Včely jsou důležitými opylovači rostlin a jejich přítomnost má vliv na biodiverzitu a udržení ekologické rovnováhy. Bez včel by byla mnoho rostlin ohroženo a narůstal by nedostatek potravy pro další živočichy.

Pro úspěšnou ochranu včelařek dlouhoocasých je nezbytné spolupracovat s odborníky, včelaři i širokou veřejností. Jen tak se nám podaří zastavit úbytek tohoto důležitého druhu a zajistit jeho udržení pro budoucí generace.

[Image: A close-up photo of a beekeeper inspecting a beehive in a blooming field.]. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Prevence a ochrana včelařek

Prevence a ochrana včelařek dlouhoocasých v extrémních podmínkách jsou klíčové pro jejich přežití a udržení biodiverzity. Existuje několik opatření, která mohou být použita k ochraně těchto vzácných a ohrožených včelařek.

Jedním z hlavních opatření je zavedení ochranných zón okolo míst, kde se včelařky dlouhoocasé vyskytují. Tyto zóny by měly být dostatečně velké, aby zamezily rušení těchto citlivých tvorů a poskytly jim klidné prostředí. Kromě toho by měly být také zavedeny řízené vstupy do těchto oblastí, aby byl minimalizován přístup neoprávněných osob.

Samotní včelaři mohou hrát roli v ochraně včelařek dlouhoocasých tím, že budou používat šetrné metody včelího chovu a minimalizují použití chemických pesticidů. Při výběru stanoviště pro včelstvo je důležité zvážit faktory, jako je dostatek potravy, absence blízkých zdrojů chemikálií a přítomnost přírodních biotopů.

Posilování ekosystému je dalším klíčovým prvkem prevence. Toho můžeme dosáhnout výsadbami rostlin bohatých na nektar a pyl, které poskytnou potřebnou potravu pro včelařky dlouhoocasé. Ochrana přirozených biotopů a zamezení ničení jejich prostředí je také důležitým krokem ke zvýšení jejich přežití.

Veřejné povědomí o včelařkách dlouhoocasých a jejich ohrožení je rovněž důležité. Informování veřejnosti o významu této ohrožené druhu a výzvách, kterým čelí, může vést k lepší podpoře ochranných opatření a aktivit pro jejich přežití.

Prevence a ochrana včelařek dlouhoocasých jsou nezbytnou součástí udržitelného včelařství a zajištění biodiverzity. Je důležité, aby všichni měli povědomí o jejich úloze a podporovali jejich přežití pro budoucí generace.

A photo of a beekeeper examining a long-tailed bee colony in a blooming field.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Význam ochrany včelařek dlouhoocasých

Včelařky dlouhoocasé, bez ohledu na extrémní podmínky, jsou neuvěřitelně důležité pro ekosystém. Jejich význam zahrnuje nejen produkci medu, který je nedílnou součástí naší stravy, ale také opylování rostlin. Včelařky mají velký podíl na zachování biodiverzity, což ovlivňuje životní prostředí jako celek.

Bez včelařek dlouhoocasých by docházelo ke snížení úrovně opylování, což by mělo vážné dopady na rostlinné druhy, od květin až po zemědělské plodiny. Opylování je nezbytné pro správné fungování ekosystému a obnovování rostlinných populací. Včelařky se také podílejí na tvorbě semen, která jsou základem pro další růst rostlin.

Extrémní podmínky, kterým jsou včelařky dlouhoocasé vystaveny, zahrnují například znečištění životního prostředí, změny klimatu a ztrátu přirozeného prostředí. Tyto faktory vážně ohrožují jejich populaci a snižují schopnost opylování rostlin. Ochrana včelařek je proto nezbytná pro zachování ekosystému a budoucnost našeho životního prostředí.

Prevence a ochrana včelařek zahrnuje mnoho opatření. Jedním z důležitých kroků je minimalizování používání chemických pesticidů, které jsou často příčinou úhynu včelstev. Dále je nezbytné podporovat pestrou a bohatou vegetaci, která poskytne dostatek potravy pro včelí populaci. Podpora udržitelného zemědělství a ochrana přirozeného prostředí jsou dalšími důležitými opatřeními.

Význam ochrany včelařek dlouhoocasých je obrovský. Bez jejich přínosu pro ekosystém bychom čelili vážným problémům, které by se promítly do našich potravin a životního prostředí jako celku. Proto je nezbytné věnovat pozornost jejich ochraně a podporovat výzkum a inovace, které nám pomohou lépe porozumět jejich potřebám a zajistit jejich dlouhodobou přeživší.

Budoucí výzkum a ochrana včelařek

Včelařky dlouhoocasé se stávají stále ohroženějším druhem, a proto je nezbytné zaměřit se na jejich ochranu a provádět další výzkum. V budoucích letech je nutné hledat nové metody výzkumu, které nám poskytnou lepší pochopení toho, jak extrémní podmínky ovlivňují tyto včelařky.

Díky novým technologiím a inovacím v oblasti fotopastí se nám otevírají nové možnosti sledování včelařek dlouhoocasých. Fotopasti umožňují přesné zachycení jejich pohybu, behaviorálních vzorců a preferencí. Výsledky výzkumu na fotopastech nám dávají cenné informace o životě těchto včelařek v extrémních podmínkách.

Ochrana včelařek je nezbytná pro jejich přežití. Prevence a ochranná opatření jsou klíčové pro minimalizaci jejich vystavení nebezpečím. Je důležité zdůraznit význam ochrany těchto včelařek, které mají důležitou roli ve svém ekosystému.

Nadcházející výzkum a úsilí o ochranu včelařek jsou nezbytné pro zachování jejich populace. Je důležité hledat nové metody výzkumu a podporovat udržitelné včelařství, aby se včelařky dlouhoocasé mohly nadále vyvíjet a přežívat v těchto extrémních podmínkách.

Nové metody výzkumu

Zevrubný výzkum včelařek dlouhoocasých v extrémních podmínkách je nezbytný pro lepší porozumění jejich chování a ochrany těchto ohrožených druhů. V posledních letech se vyvinulo několik nových metod, které umožňují podrobnější studium těchto včelařek a jejich ekosystémů.

Jednou z nových metod výzkumu je využití dronů a technologie GPS ke sledování pohybu včelařek dlouhoocasých. Pomocí speciálních zařízení namontovaných na drony je možné zaznamenat trasy jejich letu, migraci a shlukování. Tyto informace nám umožňují lépe porozumět přizpůsobování se včelařek extrémním podmínkám a identifikovat klíčová místa v jejich životním cyklu.

Další novou metodou je využití moderních biologických přístrojů ke sledování chování a komunikace včelařek dlouhoocasých. Například se používá rádiová telemetrie, kterou je možné zachytit a zaznamenat akustické signály, které vydávají při svých aktivitách. To nám umožňuje studovat komunikaci mezi včelařkami i při jejich hledání potravy a získávat tak cenné informace o jejich způsobu života v extrémních podmínkách.

Zavádění moderních technologií do včelařského výzkumu je úžasným krokem vpřed. Tyto nové metody nám poskytují přesnější a komplexnější informace o včelařkách dlouhoocasých a jejich ekosystému. To nám umožňuje lépe porozumět výzvám, kterým čelí a přijít s efektivnějšími opatřeními k jejich ochraně. Budoucí výzkum včelařek dlouhoocasých bude záviset na stálém zlepšování a inovaci těchto metod, abychom mohli udržet tyto ohrožené druhy v našem životním prostředí.

A photo of a beekeeper using a radio telemetry device to study the communication and behavior of long-tailed bee colonies in extreme conditions.. Sigma 85 mm f/1.4. No text.

Důležitost udržitelného včelařství

V dnešní době je stále naléhavější zachování udržitelných praktik ve včelařství. Včely a včelařky dlouhoocasé jsou klíčovými články ekosystému, přinesou však i mnoho výhod lidem. Je to dáno třemi hlavními důvody: opylování plodin, produkce medu a ochrany biodiverzity.

Opylování plodin: Včely mají klíčovou roli při opylování mnoha druhů plodin. Bez jejich pomoci by mnohé plodiny nemohly produkovat semena ani ovoce. Opylování včelami je nezbytné pro udržení biodiverzity a zajištění potravinové bezpečnosti. Navíc, včely zvyšují kvalitu a výnosnost plodin, což vede ke zvýšení příjmů pro zemědělce.

Produkce medu: Včelařky dlouhoocasé jsou známé svou schopností produkovat výjimečně kvalitní med. Med je nejenom sladkou dobrotou, ale také obsahuje mnoho prospěšných látek, jako jsou vitamíny, minerály a antioxidanty. Pravidelná konzumace medu je přínosná pro lidské zdraví. Udržení populací včelařek dlouhoocasých je klíčové pro udržení dostatku medu.

Ochrana biodiverzity: Včelařky dlouhoocasé jsou indikátory zdravého životního prostředí. Jejich existence ukazuje, že ekosystém je v rovnováze a plně funkční. Ochrana těchto včelařek přispívá k zachování biodiverzity a zamezení vyhynutí mnoha dalších druhů rostlin a živočichů.

Je důležité si uvědomit, že udržení a ochrana včelařek dlouhoocasých není jenom věcí včelařů. Každý z nás může přispět tím, že podpoříme ekologicky udržitelné zemědělství, minimalizujeme používání pesticidů a podporujeme rozšíření květin v okolí rodinných domů. Pouze tímto způsobem můžeme zajistit budoucnost včelařek dlouhoocasých v extrémních podmínkách.